โลโก้เว็บไซต์ รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เดินทางเข้าหารือข้อราชการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและมอบผลิตภัณฑ์ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา แด่ผู้บริหารกระทรวงต่างๆ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เดินทางเข้าหารือข้อราชการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและมอบผลิตภัณฑ์ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา แด่ผู้บริหารกระทรวงต่างๆ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2678 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เดินทางเข้าหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ  และมอบผลิตภัณฑ์จากผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อเป็นของขวัญและขอรับพรเนื่องเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จากคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงและหน่วยงานสำคัญต่างๆ  ดังนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ว่าที่ ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ สำนักงานกระทรวงยุติธรรม พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก เลขาธิการ กอ.รมน. ณ สำนักงานกองบัญชาการกองทัพบก พลตรีฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ณ สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นผู้แทน ณ กระทรวงการอุดมศึกษา

   โดยสาระสำคัญจากการเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในครั้งนี้ เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ที่สอดรับกับนโยบายอธิการบดี มทร.ล้านนา ว่าด้วยการสร้างเครือข่ายและขยายพันธมิตร เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตควบคู่กับการสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ  ให้หน่วยงานต่งๆได้รับทราบ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของคณะผู้บริหารที่จะนำพามหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ “สร้างคน สร้างงาน สร้าง(พัฒนา)สังคม” ขับเคลื่อน พัฒนามหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เท่าทัน ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักของศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" (Download รายละเอียดนโยบาย RMUTL5G) 

 (Download รายละเอียดนโยบาย RMUTL5G) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา