โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ น่าน  จัดอบรมปฏิบัติการ  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี แก่นักรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ น่าน จัดอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี แก่นักรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 ธันวาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2056 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 29 ธันวาคม 2564 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โดยมีทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงนุชเกตุ้ย ดร.ปกรณ์ จันทร์อินทร์ อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย อาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร และอาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง ร่วมให้ความรู้ด้าน อินเตอร์เน็ตทุกสิ่ง (IoT) วิทยาการคำนวณ (KidBright) เกมออนไลน์ (Construct2) และวิทยาการข้อมูล (Data Science) ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ 

ที่มา เพจหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา