โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 10427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

  1. การจัดการศึกษาวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  2. การพัฒนาระบบการให้น้ำพืชสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ กรณีศึกษา บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
  3. กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ของผลผลิตสับปะรดในตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
  4. การจัดทำบัญชีเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  5. การใช้ประโยชน์จากเศษกระจกในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
  6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ และการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกิจการกลุ่มอาชีพกล้วยอบ กทบ. แม่ก๊ะ 
  7. กระบวนการทางสังคมศาสตร์: บทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาต้นแบบเยาวชน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
  8. การพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบ IoT แบบไฮโดรกริด เพื่อฟื้นฟูนิเวศป่าชุมชน

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

เปิดอ่านบน thaijo

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา