โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนเชียงกลาง(ประชาพัฒนา) เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 26 มี.ค. 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โรงเรียนเชียงกลาง(ประชาพัฒนา) เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 26 มี.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มีนาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 26 มี.ค. 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการต่อยอดความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครอบครัวพอเพียงให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ 
- กลุ่มสาขาพืชศาสตร์ ได้แก่ Butternut, ส้ม, ดิน-ปุ๋ย เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เห็ดและกล้วยไม้ เป็นต้น
- กลุ่มสาขาสัตวศาสตร์และประมง  ได้แก่ ฟาร์มโคเนื้อ-กระบือ ฟาร์มประมง ฟาร์มโคนม และฟาร์มสัตว์ปีก
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ เคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการด้านการแปรรูป
- กลุ่มงานระบบสารสนเทศและห้องสมุด
- กลุ่มงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา (บ้านวิถีไทย)
- กลุ่มงานห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์

          โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ , รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ รศ.ดร.เกชา คูหา , รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ , รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์ , ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันทร์พิบูลย์ , ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร คูหา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ.....

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน << Clickออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา