โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (Site visit) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (Site visit)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวอาภรณ์ นากุ จำนวนผู้เข้าชม 297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  16  มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.จักรกฤช  ศรีละออ       (ประธานกรรมการ)

2. อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า        (กรรมการ)

3. อาจารย์นิติกร  หลีชัย             (กรรมการ)

4. ดร.โสภณา  สำราญ               (เลขานุการ)

    โดยมี ผศ.ดร.คงเดช  สีพะนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมิน  และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 3 เขตพื้นที่เข้าร่วมรับการประเมินผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนำผลจากการดำเนินงานมาพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา