โลโก้เว็บไซต์ การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มิถุนายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6650 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา