โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (Site visit) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (Site visit)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวอาภรณ์ นากุ จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่  10 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา  (ประธานกรรมการ)

2. ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน            (กรรมการ)

3. ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด             (กรรมการ)

4. ดร.โสภณา  สำราญ               (เลขานุการ)

    โดยมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 3 เขตพื้นที่เข้าร่วมรับการประเมินผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนำผลจากการดำเนินงานมาพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา