โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงาน ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงาน ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1545 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 มีนาคม 2563  นางสุทินา  พึ่งทอง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงาน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อุ่นอารี  ตลาดเงิน  อาจารย์จากศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ อาจารย์ธีร์วรา  แสงอินทร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายสมัครงานและการแนะนำตัวในการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบภาษาอังกฤษ  และ ภาษาไทย  นายวยุกร เกตุน้อย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บรรยายให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน       กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการก้าวเข้าสู่อาชีพ   รับทราบถึงปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา     มีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพ  มีจรรยาบรรณ  และมีความพร้อมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป  โดยมี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมจำนวน  397  คน    ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   

         

ภาพ - ศิริลักษณ์ เสน่หา  , อ.สุภภณ พลอยอิ่ม  

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา