โลโก้เว็บไซต์ ชมรมต้นกร่างพันธ์ุอาสา   จัดกิจกรรมออกค่ายพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ชมรมต้นกร่างพันธ์ุอาสา จัดกิจกรรมออกค่ายพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชมรมต้นกร่างพันธ์ุอาสา   จัดกิจกรรมออกค่ายพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ประจำปี 2563

         นักศึกษาชมรมต้นกร่างพันธ์อาสา  สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินงานโครงการ “ชมรมต้นกร่างพันธ์อาสา  ” ประจำปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 15 – 16  กุมภาพันธ์  2563  ณ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา  ตำบลเนินกุ่ม  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีการดำเนินงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และสร้างกระชังเลี้ยงปลาให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะวิชาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน    โครงการดังกล่าวมีคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  60 คน

 

ขอบคุณภาพจาก ชมรมต้นกร่างพันธ์อาสา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ข่าว – ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา