โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 5519 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Academic Skills Competition in Liberal Arts : ASC’LA 5th) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Academic Skills Competition in Liberal Arts : ASC’LA 5th) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปศาสตร์ 

โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันประเภทรายการแข่งขันต่างๆ ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 : การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
1) รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ได้แก่ นายปรัตถกร คงทน พื้นที่น่าน
2) รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวหรรษา แก้วทองคำ พื้นที่ตาก
3) รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : การแข่งขันครอสเวิร์ด ได้แก่ นายวรากร เกตุมงคล และ นายกรธวัช แสงภูพาท พื้นที่เชียงใหม่
4) รางวัล ชมเชย : การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ได้แก่ เกศมณี ภูวนันตานนท์ พื้นที่ตาก
5) รางวัล ชมเชย : การโต้วาทีภาษาอังกฤษ ได้แก่ นายพิสิฐกร การะหงษ์, นายวัชราพร สุขโข และนางสาวชีวาภัค ธนพัทธ์ปัญญา พื้นที่ เชียงใหม่
6) รางวัล ชมเชย : การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวอนัญญา จันทิมา และ นางสาวพิมพกานต์ สักกิราช

ประเภทที่ 2 : การแข่งขันทักษะภาษาไทย
1) รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : การกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ นางสาวสุเชาวดี สายประสิทธ์ พื้นที่ลำปาง
2) รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : การกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ นางสาวนภัทรภรณ์ จุลวงษ์ พื้นที่เชียงใหม่

ประเภทที่ 3 : การแข่งทักษะภาษาจีน
1) รางวัล ชมเชย : การอ่านข่าวภาษาจีน : ได้แก่ นางสาวกณิกา เรือนจักร พื้นที่เชียงใหม่

ประเภทที่ 5 : การแช่งขันทักษะด้านการโรงแรม
1) รางวัล ชมเชย : การผสมเครื่องดื่ม Cocktail ได้แก่ นางสาวสมฤทัย มาโป๊ะ พื้นที่ลำปาง

ประเภทที่ 6 : การประกวดมารยาทไทย
1) รางวัล ชมเชย : การประกวดมารยาทไทย ได้แก่ นายอินทัช จิตรมั่น และ นางสาววิร์สุดา ขวัญเดิน พื้นที่พิษณุโลก

ประเภทที่ 7 : การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ
1) รางวัลชมเชย : การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ได้แก่ นางสาวณิชากร บุญเลี้ยง, นางสาวลลิตาภา มงคลเกิด, นางสาวลักษิกา ดูลอย และ นางสาวกชพร ไชยเทพ พื้นที่ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา