โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากรกรอกแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญบุคลากรกรอกแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มกราคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินงานใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อนำการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและให้บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยนั้น สำนักงานอธิการบดี จึงขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่าน กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ เรื่องประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 ในแบบประเมินออนไลน์ โดยสามารถใช้ช่องทาง QR Code ที่ปรากฏด้านท้ายบันทึกข้อความ หรือตามลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduf1S_J2WYLP1Cr5gahoDJg-z6Cwha0OTQ24aRgjyDC3g2gg/viewform ภายในวันที่ 29 ภุมภาพันธ์ 2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา