โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มกราคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนาและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) มาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับมติคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 22(13/2562) เมื่อวันที่่ 21 ตุลาคม 2562 จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา มีสถานที่ตั้งใน 6 จังหวัดประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

    1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน)  เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

    1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)เลขที่ 95/2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

    1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) เลขที่ 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

    1.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) เลขที่ 199 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50260

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลบีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เลขที่ 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เลขที่ 51/1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เลขที่ 99 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา