โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯจัดอบรมบุคลากร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาพลังงานและพลังงานทดแทน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯจัดอบรมบุคลากร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาพลังงานและพลังงานทดแทน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5634 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่สอบ” โดยมี ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกอบรม  ณ อาคารวิศวกรรม C3  ชั้น 3 ห้อง 505 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562  เพื่อฝึกอบรมคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายที่สนใจ ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา บริษัทวาย คอนซัลแทน ดีไซน์ จำกัด ม.ราชภัฏเชียงราย ม.นอร์ธ-เชียงใหม่ และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ให้มีความพร้อมในการเป็นเจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งในการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้และทำการสอบประเมินผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ พร้อมด้วย ดร.กฤษยาพร ทินกร นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ นางสาววิริศรา ชูบรรจง นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ  และนางสาวสุดารัตน์ ชมรุ่ง นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

     สำหรับการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่สอบ”เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ผ่านการตรวจประเมินความพร้อมด้านต่างๆ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสำหรับการดำเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่ทำหน้าที่ในการสอบและรับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น

ผู้ที่สนใจเข้ารับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพสาขาพลังงานและพลังงานทดแทน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร 053 921444 ต่อ 1301ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา