โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ ประชุมวางแผนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทย์ฯ ประชุมวางแผนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1762 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและหลักสูตรเกษตรอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม รร.305 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้บริหารคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองคลัง 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา