โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1513 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร   วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ ดร.นพดล  มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา