โลโก้เว็บไซต์ นายกู้เกียรติ ประภัสระกูล นั่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา อีกสมัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นายกู้เกียรติ ประภัสระกูล นั่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา อีกสมัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ตุลาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2921 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเลือกนายกสมาคมศิษย์เ่ก่าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อและมีมติเห็นชอบให้ นายกู้เกียรติ ประภัสระกูล ให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ เพื่อสานต่องานและกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

สำหรับนายกู้เกียรติ ประภัสระกูล เป็นศิษย์เก่าแผนกช่างยนต์ เมื่อครั้งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยังเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ และถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการเรียน ไปสานต่อธุรกิจของตนเองจนประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้เสียสละกำลังกาย เสียสละกำลังทรัพย์ และเสียสละเวลาอาสาเข้ามาช่วยเหลืองานศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้วยดีเสมอมา ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มีการตั้งสมาคมศิษย์เก่า เมื่อปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน   


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา