โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าหารือกับ กฟผ.แม่เมาะ  เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา เข้าหารือกับ กฟผ.แม่เมาะ  เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ตุลาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4673 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิตติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา  พร้อมด้วย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ นักวิจัยจากส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ได้เข้านำเสนอโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย กับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมM7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนางานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบูรณาการงานวิชาการ 

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางทางการเสนอขอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยจากหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) แก่คณะผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อก่อเกิดการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการอย่างแท้จริง อันส่งผลต่อความยั่งยืนของการพัฒนางานวิจัย งานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

(ภาพ/ข้อมูล : สถาบันวิจัยฯ มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา