โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 รายงานผลดำเนินงานและเตรียมจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 รายงานผลดำเนินงานและเตรียมจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3639 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณางบดุลประจำปี 2561 พร้อมทั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า (2562 - 2564) แทนนายกสมาคมท่านเดิมที่จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายกู้เกียรติ ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าเกษตรน่าน มทร.ล้านนา น่าน  สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง  สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก  สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง มทร.ล้านนา พิษณุโลก และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมในการประชุม

สำหรับสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 มีคณะกรรมการดำเนินงานวาระละ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผดุงเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยและสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ทั้ง 5 เขตพื้นที่ พร้อมทั้งให้บริการด้านสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่สมาชิกของสมาคมฯ มีสำนักงาน (ชั่วคราว) ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา