โลโก้เว็บไซต์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาค  สิ่งของ  เครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง  และกองทุน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อน   ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  “ราชมงคลรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ 2 -20  กันยายน 2562  โดยมีคณาจารย์  พนักงาน นักศึกษาและญาติพี่น้องของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยร่วมบริจาคนั้น  กิจกรรมส่วนหนึ่ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2562  คณะผู้บริหาร  และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ  โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ซึ่งเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือในเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.39  เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

          โอกาสนี้  วันที่ 11 ตุลาคม  2562  ที่ห้องประชุม  1  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบทุนสนับสนุนจากการบริจาคของคณาจารย์และบุคลากร ให้กับ นางสาวสุธาลินี  ศรีนวลกล้า  นักศึกษาชั้นปีที่ 1   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ. 1.2A)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย  เป็นเงิน  จำนวน 5,360.-บาท (ห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับนักศึกษาและครอบครัว ต่อไป

             นางสาวสุธาลินี  ศรีนวลกล้า  นักศึกษาชั้นปีที่ 1   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ. 1.2A)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่  45 หมู่ที่ 7 บ้านวังพรม ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย  ระหว่างวันที่  1 - 4 กันยายน 2562    

         

ภาพ – อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว – ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา