โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “ราชมงคลบ้านกร่าง ปันน้ำใจ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ “ราชมงคลบ้านกร่าง ปันน้ำใจ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1557 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต โดยอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการ “ราชมงคลบ้านกร่าง ปันน้ำใจ”  วันที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2562  ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   โดยให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1    ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  และ ระดับปริญญาตรีเทียบโอนรายวิชา  ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมทำกิจกรรมนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชน  ซึ่งจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนความร่วมมือ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน   ซึ่งจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็งและน่าอยู่  ต่อไป   

 

ภาพ-อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์ , ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา