โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์  ครั้งที่ 41  ประจำปีการศึกษา 2562  มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1852 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 กันยายน  2562 ที่อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์  ครั้งที่ 41  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยความร่วมมือระหว่าง สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -28 กันยายน 2562  มีการแข่งขันกีฬา จำนวน 9 ชนิด  ได้แก่  ฟุตบอล  ฟุตซอล  บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ  เปตอง  เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน  และหมากกระดาน  อีกทั้ง การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

          ในการจัดแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถด้านทักษะการกีฬา  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  ฝึกฝนการทำงานเป็นหมู่คณะ  และยังได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

สรุปผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

กีฬาฟุตบอล (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ                                คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาบาสเกตบอล (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาฟุตซอล (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ                                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กีฬาฟุตซอล (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาเทเบิลเทนนิส

รางวัลชนะเลิศ                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาแบดมินตัน

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กีฬาเปตอง

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กีฬาหมากกระดาน

รางวัลชนะเลิศ                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                    คณะวิศวกรรมศาสตร์

ถ้วยกีฬารวม

รางวัลชนะเลิศ                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

รางวัลชนะเลิศ                                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

ภาพ- ศิริลักษณ์ เสน่หา , อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม  , นายศุภกร ดีหนู , ธนพล เรืองขจร

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา