โลโก้เว็บไซต์ มอบรางวัลการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนสิงหาคม 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบรางวัลการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1016 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กันยายน 2562   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนสิงหาคม 2562  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   จากจำนวนผลงานทั้งหมด 8  ผลงาน 

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Wiyada นางสาววิยะดา พรหมทอง สาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ภัทรนันท์ โดย นายภัทรนันท์ เขียวแก้ว สาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Pallop นายพัลลภ ศรีสะอาด สาขาเครื่องจักรกลเกษตร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Prudsapak นายพฤศภักร์ แก้วเหล็ก สาขาพืชศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม New Boon นายบุญญฤทธิ์ คำหมอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเชิงธุรกิจ และฝึกฝนให้เป็นคนกล้าคิด แสดงออกเชิงความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ต่อไป

"ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้การสนับสนุนเงินทุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้"

 

ปภาดา พลอยอิ่ม - รายงาน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา