โลโก้เว็บไซต์ งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562   โดยมี ผศ.นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานมอบพวงมาลัย  มอบของที่ระลึก  กล่าวแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ   จำนวน  9  ท่าน  ประกอบด้วย 

1.รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร                   ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2.รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง             อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3.ผศ.มนัส  จูมี                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

4.ผศ.วรางคณา  กรุยรุ่งโรจน์       หัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

5.ผศ.บุญชู  นาวานุเคราะห์         หัวหน้าหลักสูตร ปวส.สัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

6.นางพรทิพย์  สัตยประกอบ       หัวหน้างานทุนการศึกษา

7.น.ส.พรพรรณ  ตาลสุก            พนักงานรับโทรศัพท์ (งานประชาสัมพันธ์)

8.นางมาลี  หมีนิ่ม                  พนักงานบริการ  (งานอาคารสถานที่)

9.นายอนันต์  ขุนมธุรส             พนักงานห้องปฏิบัติการ  (งานเอกสารการพิมพ์)

 

          ภายในงานจัดพิธีถวายบายศรีและไหว้เจ้าพ่อปู่ยาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    พิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก จากคณะผู้บริหาร  อาจารย์อาวุโส   และแขกผู้มีเกียรติ  ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 กล่าวแสดงความรู้สึก  การแสดงจากบุคลากร   ซึ่งงานครั้งนี้มีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจน ญาติมิตรของผู้เกษียณอายุราชการ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม  , ศิริลักษณ์  เสน่หา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา