โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “จิตอาสารวมน้ำใจสู่ชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ “จิตอาสารวมน้ำใจสู่ชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2659 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กันยายน 2562  อาจารย์กลุ่มวิชาสุขภาพ  สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   ซึ่งเรียนในรายวิชานันทนาการ (01-620-001)   จัดโครงการ “จิตอาสารวมน้ำใจสู่ชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”  ณ ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย   โดยลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเงินบริจาค ที่ได้รับจากอาจารย์  นักศึกษา หน่วยงาน และร้านค้า ร่วมสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย  

 

ขอบคุณภาพ  อ.แจ่มใส จันทร์กลาง

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา