โลโก้เว็บไซต์ งานวันวัฒนธรรมนานาชาติ Inter Cultural Day  ประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานวันวัฒนธรรมนานาชาติ Inter Cultural Day ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2397 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 สิงหาคม  2562  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    จัดกิจกรรมงาน วันวัฒนธรรมนานาชาติ Inter Cultural Day  ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำปี 2562”  โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน  ณ  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          งานวันวัฒนธรรมนานาชาติ Inter Cultural Day  เป็นกิจกรรมในรูปแบบของการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทาง วัฒนธรรมด้านการแสดง วัฒนธรรมด้านแต่งกาย และวัฒนธรรมด้านอาหาร  โดยนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม  มีการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ  จำนวน 10 ประเทศ   ประกอบไปด้วย (1) ประเทศไทย  (2)ประเทศญี่ปุ่น  (3) ประเทศเกาหลี (4) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (5) ประเทศเวียดนาม (6) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (7) ประเทศสิงคโปร์ (8) ประเทศฟิลิปปินส์ (9) ประเทศอินเดีย   (10) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

          กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย สำหรับนักศึกษาและบุคลากร  ให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ จากการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ   ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ส่งผลการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการใช้ภาษาต่างประเทศภายในมหาวิทยาลัย ต่อไป

 

         

ภาพ- อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์ 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา