โลโก้เว็บไซต์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจัดนิทรรศการในงานRMUTCON2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจัดนิทรรศการในงานRMUTCON2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “RMUTL Social Engagement” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้นำเสนอผลงานเด่น งานบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยกระดับชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 6 จังหวัด มาจัดแสดงดังนี้

จังหวัดพิษณุโลก

- บ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  

- บ้านแหลมโพธิ์  หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดตาก

- บ้านแม่กาษา หมู่ที่ 2  ตำบลแม่กาษา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  

- บ้านแม่กาษา หมู่ที่ 14 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  

- บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ     อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

- บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

จังหวัดลำปาง

- กลุ่มฮักน้ำจาง หมู่บ้านนากว้าว(กิ่ว) หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

- บ้านห้วยหลวงพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

- บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

- ผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จังหวัดน่าน

- บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

- บ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

- การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกบแบบครบวงจร 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกบแบบครบวงจร

- บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

- ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนพื้นที่สูงด้วยอาชีพทางเลือกทางเกษตรลุ่มน้ำต่ำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ. เชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

จังหวัดเชียงใหม่

- บ้านสองธาร อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  

- บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  

- บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

- บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

ทั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์เด่น ของ 2 หมู่บ้านมาจัดแสดงในงาน ได้แก่ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักแนวคิดยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านด้วยการพัฒนาอาชีพเดิม สร้างรายได้เพิ่ม และ รู้คุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น  ด้วยกระบวนการสำรวจป่าให้สี รู้จักการใช้ประโยชน์จากป่า สร้างรายได้จากป่า และชุมชนรู้จักต้นไม้ให้สีย้อมได้ ชาวบ้านสามารถย้อมสีธรรมชาติให้สีติดเส้นด้าย ได้อย่างสม่ำเสมอและสวยงาม เกิดการเรียนรู้และต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมในการทำหัตถกรรม “จักสานไม้ไผ่” การปรับลวดลายรูปแบบที่ทันสมัย สามารถเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้น การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นการต่อยอดจากอาชีพเดิมของชุมชนทำให้มีการพัฒนาอาชีพให้ดีขึ้น โดย ๕ระศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ตามหลักแนวคิด พัฒนาและยกระดับอาชีพแก่ชุมชนบ้านห้วยบ่อทอง สร้างรายได้เพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้ง “การทำผลิตภัณฑ์ดินเพาะด้วงจากขี้เลื่อย” เป็นการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะและเลี้ยงกว่างชน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพิ่มขึ้น รวมถึงมีกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยมีระบบสารสนเทศที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งการจัดแสดงทั้ง 3 วันได้มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา