โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
 

ดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  2. ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  3. ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  4. ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  5. แบบฟอร์มใบสมัคร
  6. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา