โลโก้เว็บไซต์ โครงการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย กรณีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย กรณีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2010 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน กรณีกลุ่มฮักน้ำจาง หมู่บ้านนากว้าว(กิ่ว) หมู่  4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ต่อเนื่องปีที่ 2) ดำเนินงานโดย  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5 สิงหาคม 2562  เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน โดย ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ดร.ศิรประภา ชัยเนตร และบุคลากรสถาบันฯ ซึ่งปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายหลักในการขอรับรองการปลูกผักอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน GAP (80 ราย) และ organic Thailand และมาตรฐาน อย.ในการแปรรูปผักเชียงดา การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผักเชียงดา และถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผักเชียงดาในรูปของเชียงดาอบแห้งและแคปซูลผักเชียงดา มีกิจกรรมที่ดำเนินงานดังนี้  1)ทบทวนภาพรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ผ่านมา และทำการถอดบทเรียนด้านการการผลิตผักอินทรีย์ของกลุ่มฮักน้ำจางใน ส่วนของการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีแรกแต่ละเรื่อง 2)การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน 3)จัดเวทีเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในแต่ละเรื่องของการผลิตผักอินทรีย์ และมีข้อมูลเชิงประจักษ์โดยร่วมกันของชุมชนกับนักวิชาการ โดยเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่สูงขึ้นจากปีที่ 1 4)การศึกษาดูงานและการทำเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน ทั้งนี้คณะทำงานได้ให้ข้อเสนอแนะกระบวนการดำเนินงานปี 2562 และแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการ ปี 2563 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา