โลโก้เว็บไซต์ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย กรณีพื้นที่ มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย กรณีพื้นที่ มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1717 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 กรณีหมู่บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก , กรณี หมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และกรณีหมู่บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้คณะทำงานได้ให้ข้อเสนอแนะกระบวนการดำเนินงานปี 2562 และแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการ ปี 2563 และได้เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานหมู่บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน โดยนายภฤศพงศ์  เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และบุคลากรสถาบันฯ ซึ่งปีงบประมาณ 2562 มีกิจกรรมที่ดำเนินงานดังนี้ 

  1. โครงการการผลิตเครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์
  2. โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชน
  3. โครงการการขยายสายการผลิตน้ำพริกชุมชนบ้านหินโค้ว
  4. โครงการการผลิตเครื่องอัดเม็ดสำหรับชุมชน
  5. กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร บ้านหินโคว้
  6. กิจกรรมเพิ่มมูลค่าน้ำพริกแกงท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงคุณภาพชุมชน

ภาพ/ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา