โลโก้เว็บไซต์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 เมษายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4600 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 8 เมษายน 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธุปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ บริเวณด้านนอกสถานที่ประกอบพิธีหน้าวิหารลายคำ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้านในอุโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำหน้าอภิเสก โดยพิธีดังกล่าวจะเริ่มดำเนินไปตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึง 22.00 น.   ก่อนอัญเชิญน้ำอภิเษกไปกระกอบพิธี ณ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ในลำดับต่อไป ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศพร้อมสายสะพายและประดับเครื่อราชอิสริยาภรณ์สูงสุด พร้อมด้วยชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองอยางพร้อมเพรียงเข้าร่วมในพิธี อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความรักความสามัคคีของคนในชาติ

         สำหรับลำดับพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จาก 76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานครนั้นมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ “พิธีเสกน้ำอภิเษกรวม” ในพระราชพิธีเบื้องต้นของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ถือเป็นอีกพิธีกรรมสำคัญตามราชประเพณี โดยนำ “น้ำศักดิ์สิทธิ์” จาก 117 แหล่งทั่วแผ่นดินไทยที่ประกอบ “พิธีพลีกรรมตักน้ำ” ในวันที่ 6 เม.ย. 2562 พร้อมกัน 76 จังหวัด และประกอบ “พิธีทำน้ำอภิเษก” ณ วัดศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ของทั้ง 76 จังหวัด ในวันที่ 8 เม.ย. 2562 และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 10:00-12:00 น.

 “น้ำอภิเษก” ทั้ง 76 จังหวัดจะถูกบรรจุใน “คนโท” และอัญเชิญจากผู้ว่าราชการด้วยรถประจำตำแหน่งมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 เม.ย. 2562 ส่วน “คนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์” ของ กทม. จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง กทม. เมื่อจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลาฤกษ์ 14.09 น. จะเชิญมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเช่นกัน

จากนั้นในวันที่ 18 เม.ย. 2562 จะจัดประกอบ “พิธีเสกน้ำอภิเษกรวม” โดยเริ่มเวลา 08.30 น. จะจัดริ้วขบวนจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ระยะทางรวมประมาณ 740 เมตร อัญเชิญ “คนโทน้ำอภิเษก” ทั้งสิ้น 86 ใบ อันประกอบด้วย  “คนโทน้ำอภิเษก” จำนวน 77 ใบ ซึ่งตักมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 107 แหล่งน้ำทั้ง 76 จังหวัด และน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แหล่งน้ำ และ “คนโทน้ำสรงมุรธาภิเษก" จำนวน 9 ใบ ซึ่งตักจากน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 9 แหล่งน้ำสำคัญของไทย ประกอบด้วยน้ำจาก 4 สระศักดิ์สิทธิ์ ใน จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ สระแก้ว สระเกษ สระคา สระยมนา และจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ 5 สาย เรียกว่า “เบญจสุทธคงคา”

ขบวนเชิญ “คนโทน้ำอภิเษก” 86 ใบ จะเคลื่อนขบวนฯ จากกระทรวงมหาดไทย ไปตาม ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ ถ.บำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศน์ รูปแบบขบวนแห่มี 8 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 รถตำรวจนำขบวน

ตอนที่ 2 วงดุริยางค์กองทัพบก 52 นาย

ตอนที่ 3 อส.เชิญธงชาติ 34 นาย และเชิญธงตราสัญลักษณ์ 34 นาย รวมทั้งหมด 68 นาย

ตอนที่ 4 รถเชิญคนโทน้ำอภิเษก รวม 86 ใบ

ตอนที่ 5 ผู้บริหาร มท. ผจว. และ กทม. รวมทั้งหมด 86 คน

ตอนที่ 6 ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 คน

ตอนที่ 7 ผู้เข้าร่วมขบวน

ตอนที่ 8 รถตำรวจปิดท้ายขบวน

 

จากนั้นช่วงเวลา 17.19-21.30 น. จะจัด “พิธีเสกน้ำอภิเษกรวม” 86 คนโท ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือนิยมเรียกสั้นๆ “วัดสุทัศน์” เป็นสถานที่สำคัญประกอบ “พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์” ถือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศน์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น แต่ทรงสร้างค้างไว้แต่เพียงรากพระวิหาร กระทั่งถึงรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างใหม่ทั้งอาราม ต่อมาในรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีก

“พิธีเสกน้ำอภิเษกรวม” จากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ตามฤกษ์เวลา 17.19-21.30 น. ประกอบด้วย น้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ ซึ่งจะทำพิธีเสกน้ำเทพมนต์ก่อน โดยพิธีเสกสวดคาถาเทพมนต์ ประกาศชุมนุมเทวดา เพื่อประสิทธิ์ประสาทชัยมงคล บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก่อนเชิญมาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พิธีการโดยละเอียด ดังนี้

วันที่ 18 เม.ย. 2562

เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย สำนักพระราชวัง กรมการศาสนา กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตกแต่งพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามจัดเป็นมณฑลพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ โดยน้ำพระพุทธมนต์จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศรวมกับกรุงเทพมหานครที่หน้าพระศรีศากยมุนี พระประธานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม มีสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ และพระเกจิอาจารย์ รวม 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีกรรมอื่นไว้พร้อม

เวลา 15.00 น. ข้าราชการ ทหาร พลเรือน และผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี, พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์

เวลา 17.00 น. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จถึงมณฑลพิธีพระวิหารหลวง

เวลา 17.00 น.
- นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานศาลฎีกา เดินทางมาถึงพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
- นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายพัดรองที่ระลึก (จำนวน 68 รูป) และพระสงฆ์สวดภาณวาร 4 รูป พระนั่งปรก จำนวน 5 รูป 
-นายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ (กระบะมุก) ที่หน้าพระศรีศากยมุนี พระประธานพระวิหารหลวง กราบที่แท่นกราบ จากนั้น นายกรัฐมนตรี ไปยังหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ นายกรัฐมนตรี นั่งยังเก้าอี้ที่จัดไว้ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีลสมเด็จพระสังฆราช ให้ศีล จบ
- นายกรัฐมนตรี ไปยังตู้เทียนชัย
- สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิมเทียนชัย
- เจ้าหน้าที่มอบเทียนชนวนที่จุดไฟให้นายกรัฐมนตรี
- นายกรัฐมนตรี ถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระสังฆราช

 

เวลา 17.19 น.
- สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ภูษามาลา แกว่งบัณเฑาะว์ ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)
- พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ จุดธูปเทียนบูชาเทพยดา แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ อ่านประกาศชุมนุมเทวดา (15 นาที)
- เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาพระปริตร 
- พระสงฆ์ 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทเสกทำน้ำ) 
- นายกรัฐมนตรี จุดเทียนที่ครอบสัมฤทธิ์ แล้วถวายสมเด็จพระสังฆราช (เมื่อเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ จบแล้ว)
- สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงจากอาสน์สงฆ์ที่ประทับ ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ที่คนโทน้ำ พระพุทธมนต์ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในราชวัติ (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ภูษามาลา แกว่งบัณเฑาะว์ ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)
- พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายคันประทีปสั่นกระดิ่ง และโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่คนโทน้ำพระพุทธมนต์ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในราชวัติ (ขณะนี้ ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

 


- นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- นายกรัฐมนตรี กรวดน้ำ (พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระวิหารหลวง)
- นายกรัฐมนตรี ไปยังหน้าพระสวดภาณวาร
- จุดเทียนทอง - เงิน และเครื่องบูชากระบะมุก 
- เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาพระสวดภาณวาร
- จุดเทียนพุทธาภิเษก ข้างตู้เทียนชัยซ้าย - ขวา
- นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา เดินทางกลับ
- เสร็จพิธี

รุ่งขึ้นในวันที่ 19 เม.ย. 2562 ฤกษ์เวลา 07.30 น. ริ้วขบวนแห่เชิญ “คนโทน้ำอภิเษก” จำนวน 86 ใบ จะเคลื่อนขบวนฯ จากวัดสุทัศน์ไปตาม ถ.ดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถ.ราชดำเนินกลาง และเข้าสู่ ถ.ราชดำเนินใน แล้วตรงไปยังประตูสวัสดิโสภา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเก็บรักษาไว้รอถวายการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 พ.ค. 2562 ต่อไป

 

สำหรับรูปแบบขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกอบด้วย 10 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 รถตำรวจนำขบวนฯ

ตอนที่ 2 วงดุริยางค์กองทัพเรือ 52 นาย

ตอนที่ 3 นร.ตร.เชิญธงชาติ 68 นาย และธงตราสัญลักษณ์ 68 นาย รวม 136 นาย

ตอนที่ 4 ผู้เชิญพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมด้วย ปมท. และผู้บริหารระดับสูงของ มท. รวม 20 คน

ตอนที่ 5 ผู้เชิญพุ่มทอง-เงิน พร้อมด้วย ผวจ. และ กทม. รวม 231 คน

ตอนที่ 6 รถเชิญคนโทน้ำอภิเษก รวม 86 ใบ

ตอนที่ 7 ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 คน

ตอนที่ 8 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด มท. กับ กทม.

ตอนที่ 9 วงดุริยางค์กองทัพอากาศ 52 นาย

ตอนที่ 10 รถตำรวจปิดขบวน

 

ด้านการเตรียมริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกและพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันที่ 18-19 เม.ย. 2562 จะมีการซ้อมใหญ่เดินริ้วขบวนในวันที่ 11 เม.ย. 2562 

ทั้งนี้พิธีการในวันที่ 18 เม.ย. 62 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดสด เวลา 17.00-20.00 น. และวันที่ 19 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 07. 30 น. ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และทั่วโลกจะได้เห็นพระราชพิธีที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติของ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในครั้งนี้ ซึ่งว่างเว้นมา 69 ปี

ที่มา : ส่วนหนึ่งจากเอกสาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการบรรยาย โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการอบรมสื่อมวลชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพุธที่ 27 มี.ค. 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ , https://www.thairath.co.th/

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา