โลโก้เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา9 มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กองพัฒนานักศึกษา9 มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11
                 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางจิตติมา  ทองเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา