โลโก้เว็บไซต์ 10 ก.พ.65: สถช.จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

10 ก.พ.65: สถช.จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนาสถช.จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อปรึกษาหารือก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา