โลโก้เว็บไซต์ 11-09-63  ทีม CISAT INNOVATION  วทส. เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

11-09-63 ทีม CISAT INNOVATION วทส. เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ และนักศึกษา จากทีม CISAT INNOVATION วทส. เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ จากการประกวดโครงงานสร้างสรรค์ “ Fin. ดี We Can Do !!! Season 2”
           วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา นำคณะอาจารย์และนั...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา