โลโก้เว็บไซต์ 25/2/2563 book fair 2020  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

25/2/2563 book fair 2020

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนางาน book fair 2020 ครั้งที่ 6
วันที่  24 - 25  กุมภาพันธ์  2563 งานห้องสมุด งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรม book fair...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา