โลโก้เว็บไซต์ วิทยากรจิตอาสา 904 อบรม5ก.พ.2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิทยากรจิตอาสา 904 อบรม5ก.พ.2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน”
วันที่  5 กุมภาพันธ์  2563  ทีมวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ” รุ่น 4/62 " เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา