โลโก้เว็บไซต์ วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2562
วันที่ 9 ธันวาคม 2562   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  และพนักงาน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา