โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กับการท่องเที่ยวตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชาประจำปี 2562    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กับการท่องเที่ยวตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชาประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา