โลโก้เว็บไซต์ วันรักการอ่าน2เม.ย.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันรักการอ่าน2เม.ย.2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนางานพิษณุโลกเปิดโลกการอ่านหนังสือสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562  จังหวัดพิษณุโลก และ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก  จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “พิษณุโลกเปิดโลกการอ่านหนังสือสืบสานวัฒนธร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา