โลโก้เว็บไซต์ มอบตู้น้ำดื่ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบตู้น้ำดื่ม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามอบตู้น้ำดื่ม มอบความสุขให้กับบุคลากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 6 ธันวาคม 2560   ณ อาคารอำนวยการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา