โลโก้เว็บไซต์ อธิการพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อธิการพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯ    รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา