โลโก้เว็บไซต์ การพิจารณาข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี 2560 ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การพิจารณาข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี 2560 ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนา



การพิจารณาข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ปี 2560 ครั้งที่ 1
         สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 วันท...




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา