โลโก้เว็บไซต์ MOU โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

MOU โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือกับ บ.โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว สร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
วันที่ 14 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลล้านนา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมือกับคุณสมศักดิ์ สิทธ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา