โลโก้เว็บไซต์ 5เม.ย.66ประกาศเจตจำนงสุจริต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

5เม.ย.66ประกาศเจตจำนงสุจริต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนาประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 5 เมษายน 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา