โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-06-03

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนส่วน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย   โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.2/ว1984 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ จำนวน 34 อัตรา
ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ (คลิกอ่านประกาศรับสมัคร) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา