โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 บทความ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวอบรม/เสวนา

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีแบบแผน ถูกต้องตามระเบียบและมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
เสาร์ 22 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 มิ.ย. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่จากคณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกร่าง และการให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมงาน “สภากาแฟการศึกษาเมืองสองแคว” ครั้งที่ 7/2567
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มิ.ย. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน “สภากาแฟการศึกษาเมืองสองแคว” ครั้งที่ 7/2567 ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการประสานราขการ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนมิถุนายน 2567
พุธ 19 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 19 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 น. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนมิถุนายน 2567 ในกิจกรรม มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในการาร่วมกิจกรรม มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรและนำผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงพันธุ์พืชไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่... >> อ่านต่อ


กิจกรรมให้ความรู้เวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา และการทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
พุธ 19 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 มิ.ย. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมให้ความรู้เวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา และการทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เวทีประชาคมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการจัดทำประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา โดยมีนายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิ... >> อ่านต่อขอประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลางาน ประชุมวิชาการ CRCI 2024
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลาเพิ่มเติมในการส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2567 >> อ่านต่อ


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินรายได้)
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารดาวน์โหลด  1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินรายได้) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 3105


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา