โลโก้เว็บไซต์ โครงการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 กุมภาพันธ์ 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ "การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ และเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนรา ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

โครงการ มีกิจกรรม ดังนี้
1. การบรรยาย เรื่อง "การบริหารงานวิจัย และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" 
โดยวิทยากรรับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล "
2. กรรมเสวนา เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า บทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้ กระทรวง อว." 
โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ 
    1) นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
    2) ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา (อดีต ผอ.สวพ. มทร.ล้านนา)
    3) ดร.อนิวรรต หาสุข (ผอ.สวพ. มทร.อีสาน)
    4) ผศ.ดร.วุฒวิฒน์ คงรัตนประเสริฐ (อดีต ผอ.สวพ. มทร.กรุงเทพ)
    5) ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ (อดีต ผอ.สวพ. มทร.ล้านนา)

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จาก 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรารชมงคล ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำความรู้ ประสบการณ์ ไปปรับใช้พัฒนางานวิจัย พัฒนางานประจำ พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ได้อย่างเหมาะสม และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง 9 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่อไปที่มา : โครงการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา