โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินการกุศล ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมเดินการกุศล ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 670 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2562 - 10 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

           วันที่  9  มีนาคม  2562   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง       กำหนดจัดโครงการ “ราชมงคลล้านนา  เดินเทิดพระเกียรติ  ครั้งที่  12  ประจำปี 2562   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี     โดยมี   คณาจารย์  พนักงาน  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  นักศึกษา  รวมทั้ง ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก   และประชาชน ตำบลบ้านกร่าง เข้าร่วมพิธี

           กิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ  มีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  เดินไปตามถนน  เส้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เข้าสู่ภายในชุมชนตำบลบ้านกร่าง  

          โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นเทิดพระเกียรติ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    โดยเสด็จเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย    อีกทั้ง  ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ออกกำลังกาย  ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา