โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561   รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมจำนวน   459  คน  โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักศึกษา  อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณพันธ์อิทธิ์ จินต์วุฒิ  บรรยายพิเศษ เรื่อง “Right View” เห็นถูกทางนำความสำเร็จ  พิธีภายในงานยังประกอบด้วย พิธีมอบโล่ให้กับผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม นักกีฬายอดเยี่ยม  ผู้นำนักศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาผู้สร้างผลงานด้านกิจกรรม  ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา   นอกจากนี้  บริษัท สยามแม็คโคร  จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก  ร่วมกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ เพื่อเปิดรับสมัครพนักงานในระดับหัวหน้าสาขา

          งานพิธีครั้งนี้  รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้โอวาท กล่าวว่า “แด่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน  การสำเร็จการศึกษาครั้งนี้  เป็นผลพวงจากความตั้งใจหมั่นศึกษาเล่าเรียน  การต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรค  อาศัยความอดทน แต่การศึกษาคงไม่ได้จบเพียงแค่นี้  นักศึกษายังต้องออกไปเรียนรู้ในโลกกว้างอีกมากมาย  ผมมีความเชื่อมั่นว่า  ท่านทั้งหลาย  จะนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษา ภายในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป  และหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  ก็ขอให้หวนกลับมาเยี่ยมเยือน คณาจารย์และรุ่นน้อง ในบางครั้งบางคราว  เพื่อจะได้รำลึกถึงความสุข  ความรัก  ความสามัคคี  ระหว่างเพื่อน    และ พี่ – น้อง    อันจะทำให้เกิดภาคภูมิใจ ความรัก ในความเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก”

          กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ด้านการปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ  ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตในอนาคต

         

ภาพ-ศิริลักษณ์ เสน่หา  , อ.สุภภณ พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา