โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานกิจกรรมทางวิชาชีพด้านเพิ่มมูลค่าผลผลิต  การสาธิตงานทางวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ (ตลาดเทคโนโลยี) หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4    หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์  หลักสูตรประมง  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงาน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักศึกษา  นอกจากนี้ นักศึกษาได้เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเข้าสังคมและการสมัครงาน”  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และทักษะนักศึกษาทั้งการพูด แต่งกาย และการเข้าสังคม  เพื่อเตรียมพร้อมการในการทำงาน ต่อไป

 

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม  , ศิริลักษณ์ เสน่หา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา