โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรม Renovate การใช้ชีวิตเพื่อเป็นมิตรกับสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการฝึกอบรม Renovate การใช้ชีวิตเพื่อเป็นมิตรกับสังคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1852 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 สิงหาคม 2560  ที่ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “Renovate การใช้ชีวิตเพื่อเป็นมิตรกับสังคม”  ซึ่งมีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3  ผู้เรียนในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมี ดร.กาญจนา  ทวินันท์ เป็นผู้สอนพร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดโครงการครั้งนี้   ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชาญธาดา  ทิพย์กนก กรรมการผู้จัดการ บริษัทไลฟ์แพลน แอนด์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด คุณปาณิสรา  ทองน้อย  ผู้แนะนำการลงทุนและที่ปรึกษาการเงินบริษัทกรุงเทพประกันชีวติจำกัดมหาชน  และ คุณจักรกฤษณ์  กิตติวุฒิศักดิ์  ผู้อำนวยการฝึกสมาคมศิลปะศาสตร์การพูด พิษณุโลก เป็นวิทยากรในการอบรม ให้กับนักศึกษาระดับ 1 – 3 สาขาวิชาการจัดการ       ทั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  การปรับทัศนคติทางด้านความคิดในเชิงบวก  เรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากความขัดแย้ง ในกิจกรรม  Work shop  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา